Osmanlı'nin mihenk taşı hürrem sultan.. Kim hürrem sultan aleyhinde konuşursa ya tarihinden ve milletinden habersiz ya da osmanlı-islam düşmanı

Hürrem Sultanın Hayatı

Hürrem Sultan 1506 yılında doğup 1558 yılında 52 yaşındayken vefat etti. Osmanlıca yazılışı خرم سلطان

Kanuni Sultan Süleyman Han'ın eşi ve sonraki padişah II. Selim'in annesidir.

Lehistan Krallığı'nın sınırları içerisinde bulunan Rohatyn'da[3] doğdu. 14 yaşındayken Tatar akıncılar tarafından 1520 tarihinde Rohatyn'den kaçırılmış[1], Kırım Hanı'nın himayesine girmiş ve daha sonra Osmanlı sarayına sunulmuştur.

İsrailoğullarının Kurtarıcısı Hz. Musa ve İsrailoğullarının Sadakatsizliği

İsrailoğullarının Mısır'a yerleşmeleri Hz. Yusuf'un kuyuya atılması oradan geçmekte olan bir kervanın yardımıyla kuyudan çıkarılması ve mısırlılara köle olarak satılmasıyla başlar.. Kur'an-ı Kerimde olayın anlatıldığı ayetleri okumak için tıklayınız

Hz Yusuf'un Mısır'da özellikle Mısır Firavunun rüyasını yorumlayarak 7 yıllık kıtlık akabinden bolluk sürecini dehasıyla ve Hz. Allah'ın inayetiyle başarılı bir şekilde yönetmesinin neticesi olarak Mısır'da kudretli bir idareci konumuna gelmiştir..

2. Abdülhamit Han'ın Filistin Hassasiyeti

Prof .Dr. Ahmed Akgündüz
Yüce Ecdadımız, Yahudilerle olan münasebetlerinde, Kur”anın şu düstur ve ikazını gözden uzak tutmamıştır.
“Andolsun ki, Yahudilerle Müşrikleri, mü”minlere düşmanlık bakımından insanların en şiddetlisi bulacaksın.” [1].

Kudüs'ün İngilizler Tarafından İşgali 9 Aralık 1917

Kudüs’ün Teslimi
9 Aralık 1917 günü Osmanlı Devleti’nin son Kudüs Mutasarrıfı –İngiliz kaynakları yanlış olarak Kudüs Valisi olarak verirler- İzzet Bey, Belediye Başkanına bir teslim mektubu vererek sabah erkenden şehirden ayrıldı. Ayrılmadan önce de telsiz makinesini çekiçle paramparça etti.

İzzet Beyin 8/9 Aralık 1917 tarihli imzaladığı belgede Osmanlıların dinî binaların tahrip olmasından çekindiği için şehirden çekildiği, buralara muhafızlar yerleştirildiği ve İngilizlerin de aynı yolda hareket edeceğinin umulduğu ifade edilmişti. Ekte yer alan belgenin resminden,
propaganda amaçlı olarak şehrin bir duvarına da asıldığı anlaşılmaktadır. Belge sadeleştirilmiş hali şudur:

“İngiliz Kumandanlığı’na..

Yahudilerin İbadet Şekli

Yahudiler tanrının büyük mabedin içinde hazır ve nazır olduğuna inanırlardı. İkinci mabedin yıkılmasıyla bu inanç büyük bir sarsıntı geçirdi. Yıkılan mabet'le birlikte, kurban ibadeti de ortadan kalktı. Sonraları Havralar bu soruna çözüm oldu ve büyük mabedin yedekleri olarak kabul edildi. Her havrada (sinagogda) Hakodeş denilen ve üzeri kıymetli bir perde ile örtülü Kudüs'e dönük bir kutsal bölme vardır. Bu bölmedeki sandığın içinde rulo halindeki Tevrat metni bulunur. Sandığın önünde ebedi lamba (mertamit) yanar.

Yahudiler Ağlama Duvarında Neye Ağlıyorlar?

Yahudilerin önemli ibadetlerinden olan hac ibadeti kendilerince kutsal üç bayramda sağlıklı ve reşit erkeklerce ağlama duvarının önünde birtakım ibadet ve kutsal mekanları ziyaretle tamamlanır.

Yahudilerin yerine getirmeleri gereken ibadet sayılan eylemlerden biri de ağlama duvarına dönüp ağlamak yada ağlıyor gibi davranmaktır.

Peki Yahudiler neye ağlıyor ? niçin ağlıyorlar?

Mabededin yıkılışına , Süleyman a.s tarafından inşa ettirilmiş olan Süleyman mabedinin yıkılışına ağlıyorlar.M.Ö 586 da Kudüs Babil krallığı tarafından işgal altına alınmış ve Babil Kralı Nebukadnezar Süleyman Mabedini yıkmış , kentte tahribata yol açmış ve israiloğullarını (yaklaşık kırkbin yahudiyi) sürgün etmiştir.

Ağlama Duvarı Nedir? Nerededir?

Ağlama Duvarı Kudüs'tedir.

Yahudilerin ha-Kotel ha-Ma'aravi (batı duvar) (Hz. Peygamberimizin miracı şerife çıkçıkmadan evvel bineği bu duvarın köşesine bağladığı için burak duvarı da denilmiştir)

Yaklaşık 485 m uzunluğunda olan Ağlama Duvarı, Toprak seviyesinin üstünde yirmi dört büyük taş sırası ile yer altında kalan on dokuz taş sırasından meydana gelir.

Yüksekliği toprak seviyesinden itibaren 18 m olup 6 metresi mabed alanının seviyesini aşmaktadır. Taşlardan bazılarının uzunluğu 12 m, yüksekliği 1 m, ağırlığı ise 100 tondan fazladır.

Hz. İşmoil (Samuel Peygamber)

Hz.İşmoil Aleyhisselam
İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Harun aleyhisselamın neslinden olup, Musa aleyhisselamın dînini tebliğ etmiştir.
Hz.İşmoil’in Tevrat’ta adı Samuel’dir ve onun adını taşıyan iki kitap vardır: I. Samuel ve II. Samuel. Samuel birinci kitaptadır. İslam kaynaklarında Hz.İşmoil’in adı Şem’un, Şemuyel, İşmuyel olarakda geçer. Hz.İşmoil ergenlik çağına erişince Allah onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildiğinde, Hz.İşmoil uyurken yanına cebrail gelir, ona babasının sesi ile seslenir, her seslenişinde babasının yanına giderek kendisini çağırıp çağırmadığını sorar, babası da çağırmadığını söyler. Üçüncüde cebrail ona görünür. Ve Allah’ın onu peygamber olarak gönderdiğini bildirir.

Hz. Yuşa

YÛŞÂ ALEYHİSSELÂM

Hz. Yahya

Hz. YAHYA (a.s)

Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri. Yüce Allah tarafından, Kur'an'da: "Ey Zekeriyya! Sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermemiştik" (Meryem, 19/7) ayeti ile haber verildiğine göre; Yahya (a.s.), Zekeriya (a.s)'ın oğlu idi. Kendisine Yahya adı da, Allah tarafından verilmişti.
Yahya (a.s)'nın yüzü güzel, kaşları çatık, saçları seyrek, burnu uzun, sesi ince ve parmakları kısa idi. O, İsa (a.s)'dan altı ay önce dünyaya gelmişti. Yani İsa (a.s)'dan altı ay büyüktü. Dolayısıyla, Musa (a.s)'nın şeraitiyle amel eden peygamberlerin sonuncusuydu.
Daha küçük yaşta iken, kendisine hikmet verilmişti. Yaşıtı olan çocuklar kendisine: "Ey Yahya! Bizimle gel, oynayalım" dedikleri zaman:

Hz. Zekeriyya

Hz. ZEKERİYYA (a.s)

Kur'an'da adı gelen peygamberlerden biri. Soyu Davûd (a.s)'a dayanmaktadır. Kur'an'da anılan dualarından (Meryem, 16/6) anlaşıldığına göre, soyu daha sonra Yakûb (a.s)'a varmaktadır (el-Kurtubî, Ahkamu'l-Kur'an, Kahire 1967, XI, 82; er-Razî, Mefatihu'l-Gayb, Mısır 1937, V, 769).
Zekeriyya (a.s) İsrailoğullarının peygamberi olduğu gibi, aynı zamanda onların bilgini, reisi ve müşaviri yani danışmanı idi (es-Sa'l-ebî, el-Arais, 1951, 372).
Onun hakkında çeşitli ayet ve hadisler vardır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre, Hz. Muhammed (s.a.s); "Zekeriyya (a.s) marangoz idi" (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Mısır, 1954, II, 405) diyerek O'nun elinin emeği ile geçinen bir sanat ehli olduğunu haber vermiştir.

Hz. Yakup

Hz. YA'KUB (a.s)

Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri. Ya'kûb (a.s)'ın soyu, İshak (a.s) vasıtasıyle İbrahim (a.s)'a dayanmaktadır. O, İshak (a.s)'ın ve İshak (a.s) da İbrahim (a.s)'ın oğludur. Annesinin adı Refaka'dır. Kardeşi Ays ile beraber, ikiz olarak doğmuştur. Kardeşinin ardından doğduğu için ona Ya'kûb denmiştir.
Ya'kûb (a.s)'ın diğer bir adı da İsrail'dir. Kardeşi Ays'tan kaçarak dayısının yanına giderken gündüzleri saklanmış ve geceleri yürümüştür. Bundan dolayı kendisine İsrail denmiştir. Kelime olarak İsrail geceleyin (Allah'a) yürüyen demektir (et-Taberî, Tarih, Mısır 1326,1,162 vd.).
Ya'kûb (a.s)'ın doğumu ve peygamberliği daha önceden müjdelenmişti. Onun bu durumu Kur'an'da şöyle haber verilmiştir:

Hz. Yusuf

Hz. YÛSUF (a.s)

Kur'an'da ismi geçen Beni İsrail peygamberlerinden biri.
Hz. Yusuf, Kuran'da adı geçen peygamberlerden birisi olup, Yakub Peygamber'in oğludur. Nesebi Hz. İbrahim'e kadar varır (Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, IX, 139).
Kur'an-ı Kerîm'de kendi adını taşıyan bir sûre vardır. Tamamı 111 ayet olan bu sürenin 98 ayeti (4-101) Hz. Yusuf'tan bahseder. Bu ayetlerde anlatıldığına göre Hz. Yusuf'un hayat hikayesi özetle şöyledir:
Hz. Yusuf'un on bir tane erkek kardeşi vardı. Yusuf fevkalade güzel ve son derece zekî idi. Babaları Hz. Yakub en çok Yusuf'u seviyordu. Bu sevgiyi ağabeyleri kıskanıyorlardı.

Hz. Süleyman

Hz. SÜLEYMAN (a.s)

İbranice Şlomo (Salomon). Hz. Davud'un oğlu, O'ndan hemen sonra İsrail oğullarının peygamberi "akl-ı selim" ve "nazik" manalarına gelen "selim"in eş anlamlısı.
Kitab-ı Mukaddes'e göre Hz. Süleyman, İsrailoğullarının icraatlar yapmış büyük peygamber ve hükümdardır. Kur'an-ı Kerim, Hz. Süleyman'ın bir İsrailoğulları peygamberi olduğunu açıklarken; Hıristiyanların mukaddes kitabı İncile göre O, bir İsrail kralıdır. Devrinin en önemli hadisesi, Ken'anlıların kesin olarak itaat altına alınmasıdır. Bundan ayrı olarak Hz. Süleyman memleketini 12 eyalete ayırarak her birine birer vali tayin etmiş; böylece ülkenin daha iyi idaresini sağlamıştır. 12 eyalet olmasının sebebi her bölgeye yılda bir ay devlete karşı mükellefiyetler koymasındandır.

Hz. Davut

Hz. DAVUD (a.s.)

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen İsrailoğulları peygamberlerinden biri.
Yahuda kabilesinden İsa (Yasa)'nın sekizinci oğludur.
İnsanoğlu yoldan çıkıp da bataklığa düştükçe, yüce Allah, onlara peygamberler göndermiştir. Onlar bu peygamberler vasıtasıyla uyarılmıştır. İsrailoğullarına da peygamberler gönderilmiştir. Onlar, umumiyetle bu peygamberlere isyan hatta ihanet etmişlerdir.
Hz. Musa'nın vefatından sonra, yine İsrailoğulları isyanın karanlığına daldılar. Azgınlık yaparak Hz. Musa'nın Allah'tan getirdiği akîdeyi terk etmeye başladılar. Cenab-ı Allah, onların üzerlerine başka bir kabileyi musallat etti.

Sitemizde arama yap

Anket

Muhteşem yüzyıl dizi neden sıkıcı hale geldi?:

Son yorumlar

Günün Konuları

- İsrailoğullarının Kurtarıcısı Hz. Musa ve İsrailoğullarının Sadakatsizliği
- 2. Abdülhamit Han'ın Filistin Hassasiyeti
- Kudüs'ün İngilizler Tarafından İşgali 9 Aralık 1917
- Yahudilerin İbadet Şekli
- Yahudiler Ağlama Duvarında Neye Ağlıyorlar?
- Ağlama Duvarı Nedir? Nerededir?
- Hz. İşmoil (Samuel Peygamber)
- Hz. Yuşa
- Kudüs ve Çevresinde Yaşayan , İsrailoğllarına Gönderilmiş Peygamberler
- Hz. Yahya
- Hz. Zekeriyya
- Hz. Yakup
- Hz. Yusuf
- Hz. Süleyman
- Hz. Davut
- Hz. Harun
- Hz. Musa
- Hz. İshak
- Hz. İsmail
- Hz. İbrahim
- Kudüs Yahudiler İçin Neden Bu Kadar Önemli?
- Kudüs'ün Kalbi Mescid-i Aksa
- Diriliş Ertuğrul Çolpan Hatun (Gülçin Santırcıoğlu) Kimdir kaç yaşında ve nereli?
- Diriliş Ertuğrul Çolpan (Gülçin Santırcıoğlu) Kimdir?
- Çolpan Hatun kimdir?
- Nurettin Sönmez (Bamsı) diziden ayrılıyor mu?
- Diriliş Ertuğrul'da şok ayrılık sinyali! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?
- Diriliş Dizisindeki Turgut Alp Karakteri Kimdir?
- Cengiz Coşkun
- Diriliş Ertuğrul'un fenomen ismi şaşırttı
- Esra Bilgiç(Halime Sultan) Kimdir ?
- Diriliş Ertuğrul Oyuncuları Canlandırdıkları Karakterler
- Diriliş Dizisi Halime (Esra Bilgiç) Kimdir Kaç Yaşında
- Diriliş: Ertuğrul
- Diriliş Ertuğrul'da kim kimdir? (Oyuncu karakterleri)
- Abdülhamit'in Siyonistlere cevabı
- Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları kimdir?
- Mehmed Abdülkadir Efendi
- Osmanlı Sarayı’nda bir sosyalist ŞEHZADE ABDULKADİR
- Seniha Sultan’ın oğlu Sabahattin kimdir? Prens Sabahattin’in hayatı

Osmanlıca imla

İçeriği paylaş